Biện Anh Việt
 • Biện Anh Việt
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch, Tổ trưởng CM
 • 0975812634
 • Thạc sỹ hóa học
Bùi Diên Mạnh
 • Bùi Diên Mạnh
 • BCH Công Đoàn
 • P. Chủ tịch, Ủy viên Ban kiểm tra
 • 0913484060
 • Tổ DP03, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông
Nguyễn Thị Hải
 • Nguyễn Thị Hải
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên BCH Công đoàn, Kế toán
 • 0965753737
Nguyễn Phúc Hạnh
 • Nguyễn Phúc Hạnh
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên BCH Công đoàn
 • 0906423348
 • Giáo viên Ngữ văn