DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA GIỮA KỲ I-NĂM HỌC 2022 – 2023

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA GIỮA KỲ I-NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

Lịch kiểm tra: Sơ đồ phòng thi: [...]
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NĂM 2016 – 2017

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NĂM 2016 – 2017

Lượt xem:

Đoàn đánh giá ngoài: [...]