Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Luật 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật Giáo dục sử đổi
Luật 39/2013/QH13 06/11/2013 Luật, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 và 47/2015/QH11 và 32/2009/QH12