Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
TT13/2022/TT-BDGĐT 03/08/2022 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018
05/2021_TT_BGDDT 12/03/2021 Thông tư, Sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư 15/2020/tt-bgdđt ngày 26/5/2020
15/2020/tt-bgd 26/05/2020 Thông tư, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Thông tư, Hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới
Thông tư 20/2018 22/08/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuân nghề nghiệp giáo viên
04/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư, BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG