Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
28 20/11/2022 Công văn, Kế hoạch, Thông báo,
TT13/2022/TT-BDGĐT 03/08/2022 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018
1444/BGDDT_GDDH_2021 14/04/2021 Công văn, Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng giáo dục mầm non năm 2021
CV1318_BGDDT_QLCL 05/04/2021 Công văn, CV hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
05/2021_TT_BGDDT 12/03/2021 Thông tư, Sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư 15/2020/tt-bgdđt ngày 26/5/2020
15/2020/tt-bgd 26/05/2020 Thông tư, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Thông tư, Hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng
02/QCDC/THPTGN 21/08/2019 Báo cáo, Thực hiện dân chủ trong trường THPT Gia Nghĩa
02/2019/TB-THPTGN 02/08/2019 Báo cáo, THÔNG BÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 - 2019
Luật 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật Giáo dục sử đổi
233/TTr-THPTGN 08/05/2019 Tờ trình, Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới
Trang 1 / 41234»