Danh mục mã trường THPT, mã xã, huyện, tỉnh đăk nông phục vụ Thi Tốt nghiệp THPT 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT chú ý

Để phục vụ cho việc điền phiếu đăng kí dự thi cần tham khảo mã các trường THPT trên địa bàn tỉnh theo bảng sau:

Danh mục mã xã, huyện, tỉnh: