Phạm Thị Hải
 • Phạm Thị Hải
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu Trưởng, P. Bí Thư chi bộ
 • 0913157379
 • phamthihai.thptgianghia@gmail.com
 • Thạc sỹ Sinh học
Trịnh Minh Đức
 • Trịnh Minh Đức
 • Chi Bộ Đảng
 • P. Hiệu Trưởng, Bí Thư
 • 0905747488
 • Thạc sỹ Toán học
Nguyễn Giang Nam
 • Nguyễn Giang Nam
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi Ủy Viên, ,Tổ phó CMVật Lý
 • 0905882668
Nguyễn Văn Nam
 • Nguyễn Văn Nam
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi Ủy Viên, GV Vật Lý
 • 0914047989