THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT GIA NGHĨA

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT GIA NGHĨA THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO 10 BỔ SUNG

Thực hiện theo công văn số 1420/SGDDT-GDTrH ngày 30 tháng 07 năm 2018, trường THPT Gia Nghĩa tiếp tục thu hồ sơ tuyển sinh bổ sung các đối tượng học sinh trên địa bàn gia nghĩa đến hết ngày 10/08/2018.